Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Judkiewicz Jakub

Warianty imienia i nazwiska

bd

Działalność samorządowa

Członek rady miejskiej (1902-1925): 20.05.1902 uzyskał mandat (547 głosy na 934 głosujących) z listy konserwatywnej z koła IIB (właściciele małych realności); 7.04.1908 uzyskał ponownie mandat (660 głosów na 842 głosujących) z tego koła z ramienia Komitetu Mieszczańskiego Właścicieli Nieruchomości; 14.05.1914 wybrany ponownie na sześcioletnią kadencję (68 głosów na 80 głosujących) z koła IIIA (wielki handel i przemysł); w Radzie zasiadał w klubie mieszczańskim; ponieważ w następnych latach nie przeprowadzano wyborów, zasiadał w RM także w pierwszej połowie lat 20; pracował w sekcji skarbowej(1902-1905) i ekonomicznej (1905-1924) oraz w komisjach: plantacyjnej (1902-1924), kanałów wodnych spławnych (1902-1914), inwestycyjnej (1903-1905, 1908-1914), gazowej (1903-1905), gazowo-elektryczna (1905-1924), kanałowo-drogowej (1905-1908, 1911-1924), techniczno-gospodarczej dla Teatru Miejskiego (1905-1908), wodociągowej (1905-1911), administracyjnej (1908-1924), budżetowej (1914-1924), gruntowej (1911-1924), dla popierania przemysłu fabrycznego i rękodzieł w Krakowie i okolicy (1914-1924), podpisywania kontraktów (1923-1924), Lasu Wolskiego (1923-1924) oraz komisji dla rozszerzenia granic Krakowa (1905-1914), a także w komitetach Muzeum Techniczno-Przemysłowego (1905-1908, 1914-1923), Muzeum Narodowego (1914-1923), komitetu dla akcji pomieszczenia zbiorów Muzeum Narodowego (1920); długoletni członek wielkiego wydziału Kasy Oszczędności m. Krakowa (1908-1923); podczas wyborów samorządowych z ramienia Rady członek komisji reklamacyjnej do rozpatrywania zażaleń na nieprawidłowości w spisach uprawnionych do głosowania (1908), a także komisji wyborczej w kole I (inteligencja – 1905, 1908, 1914) i kole IIIA (wielki przemysł i wielki handel – 1905), kole IIA (mała własność – 1905), kole IIIB (rękodzielnicy – 1908), kole IIIC (mały przemysł i handel – 1914) i w komisji wyborczej w dzielnicy Krowodrza (1914) oraz przewodniczący (1908) komisji wyborczej koła IIIC (mały przemysł i mały handel); członek komisji weryfikacyjnej powołanej przez radę dla skontrolowania przebiegu wyborów i przygotowania projektu przydziału radnych do sekcji i komisji (1905); z ramienia Rady członek komisji wyborczej podczas wyborów uzupełniających do Rady Państwa (1906) i Sejmu Krajowego (1913).

Data, miejsce urodzenia i śmierci; miejsce pochówku

2 III 1858 Kraków

31 V 1925, Kraków

Cmentarz żydowski w Krakowie przy ul. Miodowej.

Data przybycia do Krakowa; adresy zamieszkania; wpis do księgi miejskiej

bd

Graniczna 3 (1918), Michałowskiego 3 (1921-25)

1858 r.

Wykształcenie; zawód; zajęcie

Absolwent Wyższej Szkoły Realnej w Krakowie (1878, bez świadectwa maturalnego).

Przemysłowiec

bd

Orientacja i aktywność polityczna; aktywność społeczna

Sygnatariusz odezwy (1911) Krakowskiego Stow. Kupców domagającej się zwolnienia kupców żydowskich od przymusowego spoczynku niedzielnego i apelującej do wyborców żydowskich, aby żądali od kandydatów zobowiązań, że będą ubiegać się o to w parlamencie wiedeńskim; sygnatariusz odezwy Żydów polskich w sierpniu 1914, popierającej polskie dążenia niepodległościowe.

Członek rady IPH (1897-1925): 21.01.1897 wybrany z kurii małego przemysłu (trzecie, ostatnie miejsce: 1917 głosów na 3670 oddanych), w następnych latach z ramienia grupy przemysłowej; pracował m.in. w komisjach: połączonych sekcji, prezydialnej, zarządu gmachu IPH oraz komunikacji kolejowych i wodnych; członek zarządu (1885-1886) Stow. Ku Wsparciu Żydowskich Uczniów Szkół Średnich „Samopomoc”; członek wspierający działalność komitetu powołanego z inicjatywy J. Warschauera, mającego na celu prowadzenie bezpłatnej kuchni w okresie zimowym (1887/1888) dla ubogich dzieci uczęszczających do szkół publicznych na Kazimierzu i w Dajworze oraz szkoły religijnej „Talmud Tora”; członek wydziału ściślejszego Komitetu Budowy Muzeum Narodowego w Krakowie na rok 1917; współzałożyciel (12.09.1921) oraz członek rady zawiadowczej i komitetu wykonawczego (1921-1923) Polskiego Banku Gwarancyjnego SA w Krakowie.

Orientacja religijna; funkcje w gminie

bd

Radca Reprezentacji Zboru Izraelickiego z koła I (1889-1892).

Rodzina; koligacje rodzinne

Rodzice: Judel [Julian] i Blima Reizla z d. Hauser

Rodzeństwo: Perel vel Józefa, Józefina (14.06.1862 (1863?) – po 1920); Amalia (1873 – 13.08.1874)

Żona: Emma z d. Drobner (26.08.1860 Kraków – ?), ślub: 15.01.1882 Kraków

Dzieci: Witold Marian (17.04.1884 Kraków – 26.06.1915 Wiedeń), Jerzy Zbigniew (21.10.1891 Kraków – po 1941)

Koligacje rodzinne: bd

Varia

Właściciel dużego zbioru dzieł sztuki, zwłaszcza pasów polskich (słuckich).

Źródła

Publikowane:

„Czas” 1887: nr 260 s. 2; 1902: 114WP s. 1, 145 WP s. 1; 1903: 284 s. 2; „NR” 1903: nr 284 s. 2; 1905: 111 s. 2, 121 s. 2; 165 s. 3; 1908: 156 s. 3; 163 s. 1; 164 s. 3; 166 s. 2; 259 s. 1; 1914: 186 s. 3; 1915: nr 324 s. 2; nr 600 s. 3; 1917: nr 13 s. 2; „GK” 1897: nr 321 s. 5; „GP” 1911: nr 22 s. 6; „DR” 1902: s. 139, 140; 1905: s. 70, 80, 83, 84, 121; 1906: s. 135; 1908: s. 98, 101, 132, 133; 1911: s. 103, 104; 1914: s. 58, 92, 93, 96-98; 1917: s. 7; 1923: s. 6-8; „IKC” 1925: nr 151, s. 4; „ND” 1925: nr 123, s. 10;
Małopolskie Spółki Akcyjne. Księga informacyjno-adresowa, Kraków 1922; http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/Families/Judkiewicz.html

Archiwalne:

ANKr: StGKr 1093; IPH: 196; UZ 177/252; Spis21

Materiał ikonograficzny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. Rolle, Kraków. Rozszerzenie granic 1909-1915, Kraków 1931, s. 109.