Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Landau Ignacy

Warianty imienia i nazwiska

Izak

Działalność samorządowa

Radny miejski (1905-1924, 1926-1934); 19.05.1905 uzyskał mandat do RM z listy Stronnictwa Niezawisłych Żydów (569 głosów na 924 głosujących) z Koła IIIC (mały przemysł i mały handel); 30.03.1911 wybrany ponownie na sześcioletnią kadencję (652 głosów na 1091 głosujących) z listy Stronnictwa Niezawisłych Żydów z koła IIIC (mały handel); ponieważ od 1914 r. nie przeprowadzano wyborów uzupełniających zasiadał w RM także po odzyskaniu niepodległości; w Radzie zgłosił akces do klubu demokratycznego; pracował w sekcji prawniczej (1905-1908), prawniczo-przemysłowej (1908-1911) i ekonomicznej (1911-1924) oraz w komisjach: administracyjnej (1908-1911), aprowizacyjnej (1911-1924), budżetowej (1914-1924), gruntowej (1911-1924), mieszkaniowej (1911-1914), tramwajowej (1923-1924), dla przemysłów koncesjonowanych (1911-1924), inwestycyjnej (1905-1914), gospodnio-szynkarskiej (1914-1923), kanałów wodnych spławnych (1908-1911), gazowo-elektrycznej (1908-1911), gruntów pofortyfikacyjnych (1908-1911), statystycznej (1905-1911), drożyźnianej (1907-1914), weryfikacyjnej (1911-1923), reklamacyjnej (1908, 1911) do rozpatrywania zażaleń na nieprawidłowości w spisach uprawnionych do głosowania i statutowej (1908-1924) oraz komisji dla rozszerzenia granic Krakowa (1908-1914) oraz jubileuszowej sześćdziesięcioletnich rządów Franciszka Józefa (1908), obchodów 500 rocznicy bitwy pod Grunwaldem i 600 rocznicy śmierci Kazimierza Wielkiego (1909-1910), obchodów 50-lecia Powstania Styczniowego (1912-1913); po reaktywowaniu RM w 1926 wchodził w skład sekcji skarbowej oraz pracował w komisjach: dla zakładów przemysłowych i w przemysłowej; delegat RM do Rady Szkolnej; długoletni członek Wielkiego Wydziału Kasy Oszczędności m. Krakowa z ramienia RM; przedstawiciel RM podczas uzupełniających wyborów w komisji wyborczej w kole IIIC (mały handel – 1908, 1914) i kole I (inteligencja – 1914); z ramienia krakowskiej RM sygnatariusz aktu połączenia Krakowa i Podgórza (7.06.1913); członek Tymczasowej Rady Miejskiej z nominacji wojewody (1931-1933), radny z listy Żydowskiego Bezpartyjnego Bloku Współpracy Gospodarczej (1933-1934); konsekwentny zwolennik czteroprzymiotnikowego prawa wyborczego do parlamentu i rady miejskiej oraz autor zgodnego z tą koncepcją projektu reformy ordynacji wyborczej do RM (1913); trzykrotnie wybierany na urząd wiceprezydenta m. Krakowa (1929, 1931, 1933), który sprawował do śmierci; jako wiceprezydentowi podlegały mu sekcje skarbowa i przemysłowa oraz miejski Urząd Statystyczny i Miejskie Zakłady Ceramiczne.

Data, miejsce urodzenia i śmierci; miejsce pochówku

23 V 1870 Kraków

20 VII 1934, Kraków

Cmentarz żydowski w Krakowie przy ul. Miodowej (23.07.1934)

Data przybycia do Krakowa; adresy zamieszkania; wpis do księgi miejskiej

bd

Zielona 12 (1899-1930), św. Jana 3 (1930-34)

bd

Wykształcenie; zawód; zajęcie

Gimnazjum św. Jacka w Krakowie (matura: 16.06.1887) i Wydział Prawa UJ (1887/88 – 1890/91; 1892/93 sem. II; absolutorium: 23.09.1891, doktorat: 3.02.1893).

Adwokat (4.05.1899 wpisany na listę adwokacką)

bd

Orientacja i aktywność polityczna; aktywność społeczna

Asymilator; współtwórca, wraz dr. A. Grossem, Stronnictwa Niezawisłych Żydów; członek Stronnictwa Polskiej Demokracji; poseł do Sejmu Krajowego z listy demokratów (1908-1913); rzecznik faktycznego równouprawnienia ludności żydowskiej; sygnatariusz odezwy żydowskiej z sierpniu 1914, popierającej polskie dążenia niepodległościowe; współorganizator zjazdu w Krakowie, na którym powołano niesyjonistyczny Związek Stronnictw Żydowskich (1.02.1919); od 12 V 1919 członek Rady Naczelnej Zjednoczenia Polaków Wyznania Mojżeszowego Wszystkich Ziem Polskich; współzałożyciel Unii Narodowo-Państwowej; kandydat do Sejmu Ustawodawczego z listy Stronnictwa Niezawisłych Żydów w Warszawie (1919) i do sejmu I kadencji z listy państwowej Unii Narodowo-Państwowej (1922); członek wspierający Towarzystwa Akademickiego „Zjednoczenie”, grupującego słuchaczy szkół wyższych o przekonaniach asymilatorskich.

Członek  Stow. „Solidarność”, krakowskiego oddziału Stow. „B’nei B’rith” (21.05.1907 – 2.06.1914); sygnatariusz odezwy Krakowskiego Stowarzyszenia Kupców (1911) domagającej się zwolnienia kupców żydowskich od przymusowego spoczynku niedzielnego i apelującej do wyborców żydowskich, aby żądali od kandydatów zobowiązań, że będą ubiegać się o to w parlamencie austriackim; inicjator utworzenia komitetu dla niesienia pomocy na rzecz ofiar krwawych zajść w Drohobyczu w czasie wyborów do Rady Państwa w 1911 r.; współtwórca i członek zarządu Towarzystwa Żydowskich Szkółek Freblowskich w Krakowie (1912); członek NKN; inicjator założenia szpitala dla Żydów-legionistów, zorganizowanego ze składek społeczeństwa żydowskiego; współzałożyciel (6 VII 1919) Żydowskiego Komitetu dla Zwalczania Drożyzny Artykułów Zapotrzebowania Codziennego; współzałożyciel (1919) Klubu Żydowskiego; członek honorowy (26.04.1931) Tow. Rabczańskiej Kolonii Leczniczej dla Żydowskiej Dziatwy Szkolnej im. M. Fraenklowej; członek honorowy ŻKS „Makkabi” (1.12.1929); sygnatariusz apelu o wsparcie budowy Muzeum Narodowego w Krakowie (1933); członek (1933-1934) Komitetu Obywatelskiego przy Zrzeszeniu Żydowskich Malarzy i Rzeźbiarzy, utworzonego „celem zdobycia odpowiednich funduszów dla umożliwienia Zrzeszeniu stworzenia Ośrodka Artystycznego wszystkich gałęzi sztuki”.

Orientacja religijna; funkcje w gminie

postępowy

Dokooptowany, z ramienia „Niezawisłych”, członek (7.05.1921 – 12.06.1924) Żydowskiej Rady Wyznaniowej w Krakowie.

Rodzina; koligacje rodzinne

Rodzice: Mojżesz Samuel i Temora [Rebeka] z d. Breiter

Rodzeństwo: Feitsche [Fani] (27.07.1857, Kraków), Freidel Reisel (23.07.1858, Kraków)

Żona: Niche Natalia [Tola] z d. Rabinersohn (22.12.1877, Warszawa – ?)

Dzieci: Marian (13.09.1902, Kraków – 9.03.1931, Kraków)

Koligacje rodzinne: bd

Varia

Kawaler Orderu Polonia Restituta; w czasie 21 VII 1934 nadzwyczajnego posiedzenie RM (21.07.1934), prezydent dr M. Kaplicki wygłosił bardzo ciepłe wspomnienie pośmiertne, akcentując przede wszystkim działalność społeczną zmarłego i aktywność na rzecz zbliżenia polsko-żydowskiego, podkreślając m.in. że I. Landau „zasłużył się wielce miastu Krakowowi przez swą ofiarną pracę i fachową wiedzę, której nie szczędził tak na stanowisku członka poszczególnych Sekcji i Komisji Rady Miejskiej, jak [i] ostatnio na stanowisku Wiceprezydenta miasta Krakowa”. W uznaniu zasług pogrzeb urządzono na koszt miasta.

Źródła

Publikowane:

„NR” 1905: 116 s. 3, 165 s. 3; 1908: 156 s. 3; 166 s. 2; 259 s. 1; 1911: 122 s. 3; 140, s. 2, 143 s. 3, 147 s. 2, 283 s. 2; 1912: nr 7 s. 4, nr 291 s. 2, nr 216 s. 3; 1913: 258 s. 2; 1914: nr 13 s. 3; „GP” 1911: nr 22 s. 6; 
„DR” 1905: s. 83, 84; 1908: s. 98, 132, 133; 1909: s. 102; 1910: s. 27; 1911: s. 31, 103, 163; 1912: s. 69; 1913: s. 99, 1914: s. 58, 92, 97, 104; 1916: s. 157, 158; 1917: s. 7; 1923: s. 6-9; 1927: s. 102, 103; „Tygodnik” 1907: 38 s. 3; „ND” 1921: nr 117 s. 6; 1931: nr 69 s. 10; 1934: 201 s. 14; „IKC” 1934: nr 201 s. 21 (fot); Kalendarz „IKC” 1935, s. 139; Corpus … t. III (tu: Izak [Ignacy]); Krakowianie…, s. 45-47; Żydzi…; Kraków między…; http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/ Krakow/Families/Landau.html

Archiwalne:

ANKr: StGKr-1106 (tu: Izaak Ignacy), 1347; BB, Spis21; KIA (tu: Ignacy).

Materiał ikonograficzny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKr, sygn. A-I-183

 

Ignacy Landau jako wiceprezydent Krakowa. Fot. Stanisław Kolowca, 1929-1934 (MHK-463/N, MHK-464/N, MHK-465/N)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizyta Ignacego Mościckiego na Wawelu. Pierwszy z lewej Ignacy Landau. Fot. Agencja Fotograficzna „Światowid”, 1933-1934 (MHK-Fs834/IX)