Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Landau Rafał

Warianty imienia i nazwiska

Saul [Rafał]

Działalność samorządowa

Radny miejski (1905-1933, 1938-19399), 24.05.1905 uzyskał mandat do RM w czasie wyborów uzupełniających z listy konserwatywnej (79 głosów na 97 głosujących) z koła IIIA (wielki handel i wielki przemysł); 28.03.1911 wybrany ponownie na sześcioletnią kadencję (64 głosy na 79 głosujących) z tegoż koła (wielki przemysł i handel); w Radzie zasiadał w klubie mieszczańskim; ponieważ od 1914 r. nie przeprowadzano wyborów uzupełniających zasiadał w RM także po odzyskaniu niepodległości; pracował w sekcjach wojskowej i dobroczynności (1911-1924, 1926-1931), szkolnej (1905-1911) i opieki społecznej (1923-1924) oraz komisjach: do założenia Miejskiego Urzędu Pracy (1905-1908), dla spraw Biura Pośrednictwa Pracy (1911-1914), kanałów wodnych spławnych (1905-1908), konsensowej (1905-1908), przemysłowej (1905-1908), wymiaru taks wojskowych (1905-1908), administracyjnej (1908-1911, 1914-1924, 1926-1931), dla przemysłów koncesjonowanych (1908-1911), statutowej (1905-1923), aprowizacyjnej (1911-1923), tramwajowej (1908-1923), inwestycyjnej (1911-1914), budżetowej (1914-1923), przemysłu gospodnio-szynkarskiego (1911-1923), węglowej (1908-1911), gruntów pofortyfikacyjnych (1908-1911), mieszkaniowej (1911-1914) i drożyźnianej (1905-1914), reklamacyjnej (1910, 1911) do rozpatrywania zażaleń na nieprawidłowości w spisach uprawnionych do głosowania, delegat Rady do podpisywania kontraktów najmu, dzierżawy, dostaw itp., które prezydent miasta z mocy statutu miejskiego w imieniu Gminy zawiera (1905-1911), przedstawiciel Rady na zjazd delegatów Urzędu Okręgowego Pośrednictwa Pracy (1908-1911), delegat Rady do Rady Szkolnej Okręgowej (1908-1911), zastępca członka sądu honorowego RM; z ramienia Rady zasiadał w komisjach wyborczych do Rady Miejskiej (1918, 1910, 1911, 1914), Rady Państwa (1906) i Sejmu Krajowego (1913); wchodził również do podkomitetu dla Miejskich Zakładów Sanitarnych; delegat RM do podpisywania kontraktów najmu, dzierżawy, dostaw etc, które prezydent miasta na mocy statutu zawierał w imieniu gminy (1908-1914) oraz delegat do Rady Szkolnej Miejscowej (1908-1914); długoletni członek Wielkiego Wydziału Kasy Oszczędności m. Krakowa z ramienia RM; po śmierci  J. Sarego (1929) odmówił kandydowania na urząd wiceprezydenta Krakowa, a w 1933 ubiegania się o mandat radnego; do Rady wszedł ponownie w grudniu 1938 z listy Reprezentacji Zjednoczonego Żydostwa m. Krakowa.

Data, miejsce urodzenia i śmierci; miejsce pochówku

13 VI 1869, Kraków

22 I 1941, Kozików, Maryjska Autonomiczna SRR

Cmentarz w Piekrzejewie, Maryjska Autonomiczna SRR

Data przybycia do Krakowa; adresy zamieszkania; wpis do księgi miejskiej

bd

Zam. Grodzka 69 (1897-1898), Gertrudy 9 (1918-1939)

bd

Wykształcenie; zawód; zajęcie

Gimnazjum św. Jacka w Krakowie (matura: 12.06.1886) i Wydział Prawa UJ (1886/87 – 1889/90; absolutorium: 31.07.1890, doktorat: 3.03.1892).

Adwokat (11 V 1898 wpisany na listę Krakowskiej Izby Adwokackiej); kancelaria przy ul. Grodzkiej 69 (1898-1907) i Gertrudy 9 (1907-1939, od 1936 wspólnie z synem Henrykiem).

bd

Orientacja i aktywność polityczna; aktywność społeczna

Asymilator; prezes Stow. Izraelitów Postępowych (wrzesień 1918 – wrzesień 1939); od 1929 niesyjonistyczny członek Agencji Żydowskiej; od 22 VIII 1935 członek Ogólno-Żydowskiego Komitetu Wyborczego w Krakowie, popierającego kandydaturę kpt. Leopolda Spiry w wyborach sejmowych; uczestnik zjazdu konstytucyjnego (14 VI 1936) asymilatorskiego Wszechstanowego Bloku Żydów Polskich; inicjator utworzenia i przewodniczący Komitetu Akcji Obrony Państwa wśród Żydów (1938-1939); współorganizator Reprezentacji Zjednoczonego Żydostwa m. Krakowa (1938); od 29 VIII 1939 członek prezydium Ogólno-Żydowskiego Komitetu Obywatelskiego m. Krakowa.

Członek zarządu (1901-1909) i prezes (1909 – 1939) Stow. „Asyfas Skenim”; sygnatariusz odezwy do Żydów krakowskich, apelującej o podawanie w czasie spisu ludności w 1911 języka polskiego jako potocznego i rezygnację z proponowanej przez syjonistów demonstracji w postaci podawania języka żydowskiego; sygnatariusz odezwy Krakowskiego Stowarzyszenia Kupców domagającej się zwolnienia kupców żydowskich od przymusowego spoczynku niedzielnego i apelującej do wyborców żydowskich, aby żądali od kandydatów zobowiązań, że będą ubiegać się o to w parlamencie (1911); w latach I wojny światowej prezes Komitetu Opieki nad Uchodźcami i prezes Żydowskiej Taniej Kuchni Ludowej; członek (od 21.12.1915), wiceprezes (1919-1920) i prezes (1930-1932) Stow. Humanitarnego „Solidarność”, krakowskiego oddziału „B’nei B’rith” oraz kilkakrotny członek zarządu Związku Żydowskich Stowarzyszeń Humanitarnych „B’nei B’rith” w RP (1923-1938); przewodniczący Straży Obywatelskiej na Kazimierzu i Stradomiu (1918-1919); od 9.11.1918 członek prezydium Zjednoczonego Komitetu Żydowskiego dla Ochrony Ludności Żydowskiej; od 1933 przewodniczący Komitetu Pomocy Uchodźcom z Niemiec.

Orientacja religijna; funkcje w gminie

Postępowy

Radny (1905-1909), wiceprezydent (1909-1918) i długoletni prezydent (1918-1939) Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie; urząd prezydenta objął faktycznie 6.11.1918, a formalnie został wybrany na to stanowisko 5.12.1920; 18.05.1924 wybrany (największą ilością głosów: 708 na 968 głosujących) do Rady Wyznaniowej Krakowskiej z listy Żyd. Komitetu Obywatelskiego w kurii I, a 12.06.1924 jednogłośnie wybrany przez nowo wyłonioną Radę na prezydenta Rady Gminy Żyd.; 6.05.1929 uzyskał mandat do Rady Wyznaniowej Krakowskiej z listy Żyd. Stronnictwa Mieszczańskiego, 3.11.1929 do zarządu Gminy Żydowskiej Wyznaniowej w Krakowie, a 17.11.1929 został ponownie wybrany na prezydenta Gminy; od momentu faktycznego objęcia prezydentury Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie w listopadzie 1918 przewodniczący wszystkich lub prawie wszystkich żydowskich organizacji charytatywnych w mieście; od października 1920 delegat do Okręgowej Rady Szkolnej z ramienia Żydowskiej Gminy Wyznaniowej; od 6.01.1933 przewodniczący Tymczasowego Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Podgórzu; a po połączeniu obu gmin w styczniu 1937 przewodniczący Tymczasowego Zarządu Gminy wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie; 3.06.1939 usunięty przez wojewodę z tego stanowiska za poparcie w RM kandydatury M. Kwaśniewskiego na urząd prezydenta m. Krakowa.

Rodzina; koligacje rodzinne

Rodzice: Hirsch (21.03.1841 Kraków – ?) i Jacheta Lea [Jetti] z d. Wasserberg (29.07.1844, Kraków – 16.01.1935 Kraków)

Rodzeństwo: Fani Debora (10.07.1863), Serel (6.06.1864), Isaak (27.07.1865 – 24.10.1881), Meisel (2.10.1869), Jibas [Jan] (1.01.1871 – 28.12.1936)

Żona: Ślub: 28.02.1969, Lwów: Rachela [Rebeka] z d. Parnes (29.07.1880, Lwów – 6 II 1942, Osz, Kirgiska SRR)

Dzieci: Tadeusz (14.04.1900, Kraków – 17.07. 1920, Kraków), Henryk (30.04.1906 Kraków – ?.03.1992, Montreal, Kanada)

Koligacje rodzinne: bd

Varia

Po wybuchu wojny opuścił wraz żoną miasto i wyjechał do Lwowa, gdzie w 1940 r. zostali aresztowani i deportowani do Maryjskiej Autonomicznej SRR; w latach 1940-1941 pracował przy wyrębie drzewa.

Źródła

Publikowane:

„NR” 1905: 112 s. 2; 1908: 166 s. 2; 259 s. 1; 1911: 2 s. 3, 122 s. 3; 143 s. 1; 1916: 436 s. 2, 626 s. 2; 1917: 123 s. 2, 385 s. 2; 1918: nr 404 s. 3; „DR” 1905: s. 5, 83, 84, 89; 1906: s. 135; 1908: s. 132, 133; 1911: s. 103, 104, 163, 164; 1913: s. 163; 1914: s. 58, 92, 93, 96-98; 1916: s. 157, 158; 1917: s. 7; 1923: s. 7-9; 1927: s. 102-103; „ND” 1918-1939; „MP” 1945: 25 s. 2; Krakowianie…, s. 61-63; PSJ; Łoza I; A. Żbikowski, Żydzi krakowscy i ich gmina, Warszawa 1995; Kraków między…; Żydzi…; http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/Families/Landau.html

Archiwalne:

ANKr: StGKr 1106, KZ 1920; „BB” 306 (akta osobowe); Spis 1921; UZ 158 poz. 527; I T 139/45; I 2 Zg 95/46; AKIA (akta osobowe); ŻIH (Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie); IPMS, kol. 138/292/14 527.

Materiał ikonograficzny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awers i rewers zdjęcia (ANKr, sygn. A-III-899) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizyta prezydenta Ignacego Mościckiego na Kazimierzu, na zdjęciu widoczny Rafał Landau (na prawo od rabina J. N. Kornitzera). Autor fot. nieznany, 1927 r. (MHK-Fs15151/IX)

 

Uroczystości na cmentarzu Remu z okazji 50. rocznicy śmierci Maurycego Gottlieba, na zdjęciach widoczny Rafał Landau (postać na pierwszym planie: mężczyzna z wąsami, w kapeluszu i okularach). Fot. Agencja Fotograficzna „Światowid”, 1929 r. (MHK-Fs8533/IX/1, MHK-Fs8534/IX, MHK-Fs8535/IX, MHK-Fs8536/IX/1)