Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

 

 

Regulamin

Ośrodka Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich

Wydziału Historycznego UJ

 

 

§ 1

 1. Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich, zwany dalej Ośrodkiem, jest samodzielną jednostką organizacyjną Wydziału Historycznego UJ.
 2. Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich prowadzi badania naukowe, działania popularyzatorskie i wydawnicze oraz zajęcia dydaktyczne obejmujące szeroko pojętą historię i kulturę Żydów krakowskich.
 1. W szczególności do zadań Ośrodka należy:
  1. prowadzenie projektów badawczych dotyczących historii indywidualnych Żydów krakowskich, instytucji żydowskich w Krakowie oraz zagadnień tematycznych na przestrzeni określonych okresów;
  2. działalność wydawnicza: opracowania, monografie  tematyczne (publikacje indywidualne i serie wydawnicze) oraz publikacja materiałów źródłowych;
  3. organizacja i współpraca w organizacji konferencji i sesji naukowych poświęconych historii Żydów krakowskich (także w kontekście porównawczym);
  4. prowadzenie zajęć i seminariów akademickich na temat historii Żydów w Krakowie – wykłady,  seminaria i konwersatoria w języku polskim i w językach obcych;
  5. organizacja cyklicznych wykładów o charakterze popularnonaukowym poświęconych historii Żydów krakowskich;
  6. promocja badań nad historią Żydów krakowskich w kraju i zagranicą;
  7. gromadzenie materiałów i publikacji dotyczących tematyki Żydów krakowskich, m.in. poprzez digitalizację dostępnych na świecie zbiorów dotyczących Żydów krakowskich, i ich udostępnianie;
  8. współpraca z instytucjami krakowskimi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa żydowskiego, w szczególności dorobku Żydów krakowskich;
  9. współpraca z innymi instytucjami w zakresie różnorodnych projektów, programów edukacyjnych i konsultacji historycznych/merytorycznych;
  10. współpraca z organizacjami żydowskimi w zakresie szeroko pojętych badań historycznych, a w szczególności genealogicznych, nad Żydami pochodzącymi z Krakowa;
  11. działania na rzecz stworzenia Muzeum Historii i Kultury Żydów Krakowskich.

§ 2

Organami Ośrodka są Rada Programowa i kierownik Ośrodka.

§ 3

 1. W skład Rady Programowej liczącej nie więcej niż 9 członków wchodzą:
  1. dyrektor Instytutu Judaistyki – przewodniczący Rady Programowej,
  2. przedstawiciele nauczycieli akademickich Instytutu Judaistyki, w liczbie nie mniejszej niż 2/3 składu Rady Programowej,
  3. przedstawiciele innych jednostek Wydziału Historycznego w liczbie do 3 osób
  4. kierownik Ośrodka.
 1. Kandydatów do Rady Programowej spośród nauczycieli akademickich Instytutu Judaistyki zgłasza jej dyrektor.

 

 

 1. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje dziekan Wydziału Historycznego UJ.
 2. Posiedzenia Rady Programowej Ośrodka zwołuje Przewodniczący Rady Programowej na wniosek kierownika Ośrodka nie rzadziej niż raz w roku akademickim.
 3. Rada Programowa jest organem doradczym i opiniodawczym Ośrodka.
 4. Do wyłącznych kompetencji Rady Programowej Ośrodka należy:
  1. konsultacja ogólnych wytycznych dotyczących działalności Ośrodka,
  2. konsultacja projektów badawczych i edukacyjnych Ośrodka,
  3. opiniowanie wniosków w sprawach zmian organizacyjnych Ośrodka.
 5. Kadencja Rady Programowej trwa cztery lata; rozpoczyna się 1 września roku wyborów organów Wydziału i kończy się 31 sierpnia ostatniego roku kadencji władz Wydziału.

 

§ 4

 1. Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje rektor na wniosek dyrektora Instytutu Judaistyki UJ,  zaakceptowany przez dziekana Wydziału Historycznego.
 2. Kierownikiem Ośrodka może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień doktora, dla którego Wydział Historyczny jest podstawowym miejscem pracy.
 3. Kierownik Ośrodka kieruje działalnością Ośrodka, a w szczególności:
  1. reprezentuje Ośrodek na zewnątrz,
  2. podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Ośrodka w sprawach nie należących do zakresu działania innych organów,
  3. decyduje w bieżących sprawach administracyjnych, finansowych i personalnych Ośrodka,
  4. opracowuje plany projektów badawczych oraz dydaktycznych Ośrodka,
  5. przedstawia Radzie Wydziału sprawozdania z działalności Ośrodka,
  6. podejmuje działania w celu pozyskania środków finansowych na działalność Ośrodka.
 4. Kadencja kierownika Ośrodka trwa cztery lata; rozpoczyna się 1 września roku wyborów organów Wydziału i kończy się 31 sierpnia ostatniego roku kadencji władz Wydziału.

 

§ 5

Przewodniczący Rady Programowej może powołać na wniosek kierownika Ośrodka Honorowy Komitet, złożony z przedstawicieli instytucji wspierających i współpracujących z Ośrodkiem w ramach jego działalności statutowej.

§ 6

Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie za zgodą rektora UJ, na wniosek większości członków Rady Programowej zaakceptowany przez Radę Wydziału.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2009 roku.